head rsw

1. Inschrijving

Inschrijving vindt plaats op ploegbasis, door het invullen van het inschrijfformulier via de website http://sol.scouting.nl. Inschrijving vindt plaats door een volwassen contactpersoon per ploeg. De
contactpersoon is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens. Om te kunnen inschrijven moeten alle jeugddeelnemers via de eigen groep lid zijn van Scouting Nederland.
Inschrijven betekent dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer akkoord gaat met deze deelnemersvoorwaarden. Per omgaande wordt een e-mail verzonden naar het mailadres
van de wettelijk vertegenwoordiger met een bevestiging van de inschrijving.

Een ploeg moet uit minimaal 5 en mag uit maximaal 7 personen bestaan. Deelnemers mogen op de eerste dag van de RSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar. In een
ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die een of meer leden hebben
die te oud zijn of een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, worden van deelname uitgesloten.

2. Verzorging en gezondheid
We gaan voor de voeding uit van een normaal voedingspakket en eventueel eenvoudige dieetaanpassingen. Moeten we extra kosten maken voor medicijnen of een bijzonder dieet, dan
komen deze, na overleg, voor rekening van de (wettelijk vertegenwoordiger van de) jeugddeelnemer. Dieetwensen dienen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de RSW op het
inschrijfformulier te worden aangegeven.
Is de gezondheid van de jeugddeelnemer (lichamelijk en/of geestelijk), het gebruik van medicijnen of een speciaal dieet zodanig, dat wij vraagtekens hebben bij deelname aan de RSW,
dan kan het organisatieteam de jeugddeelnemer van deelname uitsluiten.
Wijzigingen in de gezondheidstoestand die van belang kunnen zijn, moeten gedurende het hele traject direct worden doorgegeven aan het organisatieteam, door middel van een actualisatie
van het inschrijfformulier (via Scouts Online). Door met deze deelnemersvoorwaarden akkoord te gaan geeft de (wettelijk vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer toestemming voor
spoedeisende hulp.

3. Verzekeringen
Als lid van Scouting Nederland valt een jeugddeelnemer onder de WA- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland. Deze verzekering is secundair; dat betekent:
aanvullend op de eigen WA- en ongevallenverzekering. Dit betekent dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken wordt en in tweede instantie een beroep gedaan kan worden op de
verzekering van Scouting Nederland. Er zit geen annuleringsverzekering in de deelnemersbijdrage. Een (wettelijk vertegenwoordiger van een) jeugddeelnemer kan die zelf
afsluiten. Scouting Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van de deelnemer wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet of
grove nalatigheid van de organisatie en/of Scouting Nederland.

4. Roken, alcohol, drugs
Gedurende de RSW zijn gebruik en bezit van alcohol, rookwaren en drugs verboden. Het alcoholbeleid van Scouting Nederland is van toepassing.

5. Beeldmateriaal
Door inschrijving verleent de deelnemer toestemming aan Scouting Nederland en de organisatie van de RSW om beeldmateriaal dat tijdens de RSW wordt gemaakt vrij te gebruiken voor
publicitaire doeleinden. Dit geldt ook voor beeldmateriaal dat door de jeugddeelnemer is overgedragen aan de organisatie. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers
kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een verzoek ter verwijdering van materiaal indienen indien een deelnemer prominent op media, beheerd door de RSW, zichtbaar is en het daar niet
mee eens zijn. De media kunnen worden verwijderd worden of de deelnemer kan onherkenbaar gemaakt worden.

6. Normen en waarden
Wanneer andere deelnemers en/of medewerkers zich ernstig storen aan het gedrag van iemand en zich belemmerd voelen in hun RSW beleving is er sprake van aanstootgevend gedrag. De
projectleiding behoudt zich het recht voor om jeugddeelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de RSW. Zij dienen opgehaald te worden
door hun ouders/verzorgers. Deze deelnemer(s) kan/kunnen vervolgens geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage.

7. Kooktoestellen
Indien er een onveilige situatie wordt aangetroffen zal de organisatie er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers alsnog gebruik kunnen maken van hun gasinstallatie.
Indien ondeugdelijke gasslangen, gasklemmen of drukregelaars worden aangetroffen zullen deze door de organisatie vervangen worden door nieuwe exemplaren. Hiervoor zullen
vervangingskosten (€15,- ) in rekening gebracht worden. Het organisatieteam beoordeelt of een gasinstallatie deugdelijk is. Hierover is geen discussie mogelijk.

8. Uitslag
De uitslag zoals deze wordt uitgesproken op de laatste dag van de RSW is leidend. Hierover is geen correspondentie mogelijk.

9. Gebruik van gegevens
De contactpersoon gaat akkoord met het ontvangen van berichten op zijn/haar emailadres en mobiele telefoon. De door de contactpersoon opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt
ten behoeve van de RSW. De gegevens worden niet verstrekt aan derden en na afronding van het evenement vernietigd. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor de personen die dit voor
de uitoefening van hun functie in de organisatie nodig hebben.

10. Tot slot
Voorts is het huishoudelijk reglement van de vereniging Scouting Nederland onverminderd van kracht. Dit reglement is te vinden op www.scouting.nl. In alle gevallen waarin deze voorwaarden
niet voorzien, beslist de projectleiding.

Contactformulier

Mail-adres
Onderwerp
Bericht